Жұма, 20 Қаңтар 2023 14:04

Келес: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының жұмысына бірде бір шағым түспеген

«TÚRKISTAN» Кәсіпкерлергеқызметкөрсетуорталығының Келесаудандықбөлімі 3 бағыттатегінқызметкөрсетедідеп жазылған орталықтың әлеуметтік желідегі парақшасында.

1. Бағыты - Консалтинг: Мемлекеттікбағдарламаларменсервистікқызметтеркөрсетедіжәнекеңесберіледі.

2.Бағыты-Рұқсатқұжаттарыналуғакөмекберу.

3. Бағыты - Жобалардысүйемелдеу : мұндақаржыұйымдарықұжатқабылдауүшінқажеттіқұжаттартізімінұсынады. Несиеніпарабермейақалуғаболады. Егердекәсібінашуғакедергіжасапжатқанұйымдарғашағымтүсіріпдұрысқұжатындұрысемескеалыпотырғанытуралышағымтүсірсежеткілікті. Біздіңқызметтіңбәрітегінкөрсетіледі. Толыққұжаттарпакетінжинақтап , несиеұйымынатапсырамыз. СонгысөздіНесиеуйымыныңКомиссиясышешімшығарыпбереді. Қаржыұйымыменеджерікәсіпкерменбайланысыпнәтижесінмәлімдейді. Мемлеткеттікбағдарламаларбойыншаберілетінқаражаттыңшарттарына 100% туракелгендеоңшешімінтабады, қаражаталынғансоң 90 күнішіндежұмсалғанқаржыныңесебінтапсыруміндетті. Егерқаржыкәсіпкержоспарындакөрсетілгенжобағамақсатсызжұмсалсатексерунәтижесіндеанықталсанесиеалғансоммасының 25% айыппұлесептеліпалынғанқаржығақосақұйылып , қаржынықайтаруғаміндеттеледі. Бізсіздіңқойғансұрақбелгігеемесжазылғанмәтінгеқарайжауапберілді . Әринеегерфактілерболсанақтыдәлелдердіұсыныңыз. Қателіктербаржердесіздердіңұсыныстарыңызбенкөштүзеледі. Алайдакәсіпкербіздіңмекемеарқылыуақытынүнемдеуарқылыжолшығынынақайтақайташығындалмайбіздіңбөлімарқылықұжаттапсырааладынемесежекеозібіздіңмекемекөмегісізақтікелейбарыпқұжаттапсырадааладыбіздіңқызметтіпайдаланунемесепайдаланбауөзеркінде. Мекемеөзқызметтерінжылбойысәттіорындапхалықпендұрысжұмысжасағанныңарқасындабөліматынаарызшағымтүспеген.

Оқылды 95 рет