Сейсенбі, 24 Қаңтар 2023 13:18

ТҮРКІСТАНДА ОБЛЫС БАСШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЫЛЫЖАЙ ИЕЛЕРІ БАС ҚОСТЫ

ТүркістаноблысыныңәкіміДарханСатыбалдыныңтапсырмасыменжылыжайларғакөмеккөрсетумәселесіжан-жақтықарастырылуда. БүгіноблысәкімініңорынбасарыЕрмекКенжеханұлыфермерлерменкездесті. Басқосуғажауаптыбасқармабасшыларыменқаржыұйымдарыныңжетекшілеріқатысты. Соныменбіргежиынғаонлайнқосылғантеміржолтасымалдаушыларыкөтерілгенсұрақтарғажауапберді.

Кездесудежылыжайшаруашылықтарыныңқазіргіжағдайыжәнеоныңөндірісіндамытуғаұсыныстарортағасалынды. Әкімдіктарапынантауарөндірушілердіңмүлкінекелтірілгеннұқсанжөніндеактұсынылғанжағдайдақаржыұйымдарыалдындағыберешектерінің (несиеқаржы) өтеумерзімдерін 1 жылдықмерзімгекейінгешегеружөніндеұсыныстаржолданды.

Іріжылыжайкешендерімұндайжағдайғадайынболғандықтаншығынғаұшырамағаныбелгіліболды. Оныңүстінебизнесісақтандырылғандықтан, шығындардызаңжүзіндеөтеужағықаралған.

Зардапшеккендершағынжылыжайлар. Оларғақаржыұйымдарыарқылыжеңілдетілгеннесиеменқамтамасызетугежұмыстаратқарылуда. Алайдажылыжайлардың 90 % -данастамыныңқұжаттарыжоқнетүгелемесболыпшықты. Яғни, заңаясындақаржылайқолдаужағықиынғатүседі. Бұлтұстаөңірдегіжылыжайлардыжаппайзаңдастырумәселесікөтерілді.

Соныменқатаралдағыуақыттакөміртасумәселесіншешуүшіншаруақожалықтарыноператорларментікелейбайланыстырып, жұмысбастаумәселесіталқыланды. Алайдакөмірөндірушілер, яғнибизнесөкілдерініңдеөзталаптарыбар. Көмірдіңқаражатыалдыналажәнетолықберуілуітиіс. Бұлқарапайымшаруаүшінтымқомақтықаржы. Алдыналасатыпалынғанкөмірқорынсақтайтынқоймақажет.

Оныңүстінеөңіргежеткізіліпжатқанкөмірәлеуметтіксалағабағытталған. Тұрғындарменаурухана, емхана, мектептерменәлеуметтікнысандарғаарналғанарзандатылғанкөмір. Алжылыжайларжекекәсіпкерлерсанатында.

Қаттыжауғанқарданқұлағанжылыжайлардыңбасымбөлігіндеегінегужұмыстарыбасталмаған. Жалпышағынжылыжайлартұтастайфермерлікқолданжасалғанжеңілконструкцияданжасалған. Бүгінде 167 тауарөндірушінің 36 гектаржылыжайықарсалмағынкөтереалмай, жарамсызкүйгетүскен. Осылайша, жекекәсіпкерлерқаржылықшығынғаұшырады.

Облысәкімдігітарапынанжылыжайиелерінеқолдаукөрсетужолдарыжан-жақтызерделеніпжатыр. Барлықтараптардыңұсыныстарысараланғаннанкейінзаңаясындакөмеккөрсетіледі.

Оқылды 281 рет