Бейсенбі, 17 Қараша 2022 10:18

ШЫМКЕНТ: СПОРТҚА БЕЙІМ ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР БОУЛИНГ ТУРНИРІНЕ ҚАТЫСТЫ

Шымкентқаласында «Special Olympics Kazakhstan» жобааясындабоулингтентурнирөткен болатын.Бұлерекшебілімдіқажетететінбалалар, жасөспірімдерменжастарғаарналғанеңіріспортұйымы. АрнайыОлимпиаданыңмиссиясызияткерлікдамуындаауытқуларыбарбалаларүшінәртүрліолимпиадалықспорттүрлерібойыншажылбойыжаттығуларменжарыстардыұйымдастыру.

РеспубликакөлеміндегібұлойынғаБатысҚазақстан, ШығысҚазақстан, АқмолаоблыстарыменАстана, Алматы, Шымкент, Павлодар, Қарағанды, Ақтөбеқалаларынанқатысушыларжиналды.

ТурнирдіңашылусалтанатынаШымкентқаласыбілімбасқармасыныңбасшысыЖанатТәжиевақатысып, жасөспірімдергесәттіліктіледі.

Оқу-ағартуминистрлігініңтікелейбасшылығыменбарлықбілімұясындасалауаттыөмірсалтынқалыптастырумақсатындакөптегенспорттүріненжарыстарөтеді. Албүгінгіатаулыойындаерекшебалаларойынкөрсетеді. Олардыңмұндайсайысқақатысқаныныңөзіерлік. Сайысқаоқушылардытыңғылықтыдайындағанұстаздардыңеңбегікөңілқуантады. Барлықспортшыларбиіктұғырданкөрінугелайық, - дедіЖанатТәжиева.

 

МүмкіндігішектеулібалаларарасындабоулингтенреспубликалықтурниргеШымкентқаласыәкімдігі, Шымкентқаласыныңбілімбасқармасы, «GALAXY BOWLING» ойын-сауықорталығы, «Визит»ЖАҚ,«Sity» қонақүйіқолдаубілдірді. Мұндағымақсатқатысушылардыңспорттықжетістіктеріарқылыөзінедегенсенімділікпенөзін-өзіқорғаудыдамыту. Бұлөзкезегіндеәлеуметтікқызметтергеқолжеткізудіжеңілдетеді, жұмысмүмкіндіктерінашадыжәненәтижесіндеқоғамғакөбірекқатысудықамтамасызетеді.

Боулингтенжарысубалаларғақайжағынаналыпқарасақтаөзкөмегінтиігізеріанық. Сайысқакелгенбалалардыңөздеріарнайыәлеуметтікқызметорталығынанболғандықтан, сыртқакөпшықпайды. Сондықтаноларосындайжарыстарарқылыбірсерігіп, қоғамныңмүшесіретіндесезінеді. Алдағыуақыттаауқымдыойындарболадыдепүміттенеміз.. Бұданбұрындаатлетикаданөткенсайыстаекіншіорындыиеленгенбіз,-дедіШығысҚазақстаноблысынанкелгенЕрікАсанұлы.

«Special Olympics Kazakhstan» Шымкенттеекікүнгежалғасады. Сайыс 8 жәнеоданжоғарыжастағыжасөспірімдергеарналған. Бұлойынжылбойынаөтетінспорттықбағдарлама. Оған 2,25 миллионнанастамспортшықатысып, 170 елде 30 олимпиадалықспорттүрібойыншаспортшыларжергілікті, аймақтық, ұлттықжәнеДүниежүзілікойындардаөзшеберлігінкөрсеткенболатын.

 

Оқылды 2036 рет