Жұма, 20 Қаңтар 2023 15:39

Түркістан: Ауыл шаруашылығы дақылдарын әртараптандыру аясында келісім шарт жасалды

МемлекетбасшысыҚасым-ЖомартТоқаевалдағыүшжылдаазық-түлікқауіпсіздігімәселесінтүбегейлішешуміндетінқойды. Бастымақсатауылшаруашылығысубьектілерін, бизнесөкілдерінқолдайотырып, бағатұрақтылығынқамтамасызету. ОсығанорайТүркістаноблысы, СарыағашауданындаТүркістанөңіріндеертепісетінкөкөністердіөзгеоблыстарменқалаларғажөнелтугефорвардтықкелісімшартжасақтаужөніндекөшпеліжиынөтті. Осыкелісімарқылыкөкөністертиімдібағадасаудаланбақ.

КөшпеліжиналыстаҚРАуылшаруашылығыминистрлігіегіншілікдепарментініңмелиорациябасқармасыныңбасшысыМедетЖәдігерұлы, ТүркістаноблысыауылшаруашылығыбасқармасыбасшысыныңміндетінатқарушыНұржігітМырзахметов, "Түркістан" әлеуметтік-кәсіпкерліккорпорациясы" акционерлікқоғамыныңбасқарматөрағасыФайзуллаБайдуллаев, облысжәнеоблыстықмаңызыбарқалаәкімдіктерініңсалалықорынбасарлары, әлеуметтіккәсіпкерліккорпорациялары, қаржымекемелері, ауылшаруашылығысаласыныңөкілдері, ірісаудажелілерініңбасшыларыжәнекәсіпкерлерқатысты.

ЖиындаТүркістаноблысыныңауылшаруашылығындамытудаеліміздегіеңқолайлыөңірекеніайтылып, мүмкіндіктерісараланды. Облыстакөкөністербасқаөңірлергеқарағанда 1,5-2 айбұрынжиналады. Жылдықтұтынунормасынасәйкесоблысхалқыкартоп, сәбізбен 1,5 есе, пиязбен 4,4 есе, жәнеқырыққабатпен 6,6 есеқамтамасызетіледі. Яғни, Түркістаноблысыдиқандарыныңреспубликахалқынәлеуметтікмаңызыбарертемезгілдіккартоп, пияз, сәбізөнімдеріменқамтуғатолықмүмкіндігібар.

АуылшаруашылығыдақылдарынәртараптандыруаясындабиылТүркістанөңіріндеертепісетінкартопты 9,02 мыңгектарға, пиязды 2,0 мыңгектарға, сәбізді 1,24 мыңгектарғажәнеқырыққабатты 7,54 мыңгектарғаорналастыружоспарланған. Нәтижесінде 186,3 мыңтоннакартоп, 55,5 мыңтоннапияз, 30,4 мыңтоннасәбізжәне 187,2 мыңтоннақырыққабаталукөзделуде.

КөшпелімәжілісбарысындаТүркістаноблысыәкімдігіменоблысжәнеоблыстықмаңызыбарқалаәкімдіктеріарасындаауылшаруашылығыөнімдерінөткізужөніндегіөзараынтымақтастықтуралыМеморандумғақолқойылды. ОсытұрғыдаоблысәкімдігітарапынанҚРАуылшаруашылығыминистрлігінекөктемгідалажұмыстарынаберілетінжеңілдетілгеннесиекөлемінұлғайтужөніндеұсыныстаренгізілді.

 

Оқылды 105 рет