Бейсенбі, 19 Қаңтар 2023 16:53

Түркістан: Негізгі капиталға салынатын инвестициялардың нысаналы индикаторлары - 908,2 млрд. теңгені құрамақ

Түркістаноблысындаинвестициятарту, экономикалықкөрсеткіштердіжоғарылатубағытындағыжоспардыорындайалмағанаудан, қалаәкімдерініңорынбасарларытәртіптікжазағатартылады. Облыстыңәлеуметтік-экономикалықдамуының 2022 жылбойыншақорытындыларыжәне 2023 жылғаарналғанжоспарыталқыланғанаппаратмәжілісіндеоблысәкіміДарханСатыбалдыосылайдеді.

Инвестициятарту, өнеркәсіптідамытубойыншабірнешеретжиналысөткізіп, нақтытапсырмаларбердік. Бірақжұмысойдағыдайемес. Инвестициятартужөніндегіиндикаторлартолықорындалуытиіс. Сондықтан 2024 жылдыңжоспарынорындауүшінқазірдендайындалуымызкерек. Бюджетқаражатыемес, жекеинвестицияғабасымдықберілсін. Өңдеуөнеркәсібітөмендепкеткен. Бәйдібек, Жетісай, СайрамКелес, Созақауданындаосыбағытбойыншаинвестициялықжобаларжүзегеасырылмаған. Жауаптыбасқарматарапынандатиістібақылаужүргізілмегенәріинвестициятартусапасызболды. Әкімдербұлжұмыстытөмендеңгейдеатқарған. Бұлбойыншабірнешеретжиынөткіздік. Сондықтанаудан, қалаәкімдерініңинвестициясаласынажауаптыорынбасарларынатәртіптікшаракөрудітапсырамын. Нақтыжобалараз. Орындалмайтынжобалардыдатізімгеқосыпқойғансыздар. Инвесторларғақажеттіинфрақұрылымныңдайындығытөмен. Осығанбайланыстыинвестициятарту, өндірістідамытубойыншасапалыжоспарәзірленсін. Оғанорындалатынәрінақтыжобаларенгізілсін. Аудан, қалалардыңдамуәлеуетіжәнемүмкіндігінесәйкесбірсалаларғамамандандырылуынқадағалаңыздар. МәселенЖетісай, Мақтаарал, ШардаражәнеСауранаудандарындатігінфабрикалары, Келес, Сарыағаш, Қазығұрттажылыжайшаруашылығыкеңқанатжаюытиіс. Осылайәрауданныңмүмкіндігінесайжұмыстыжоспарлауқажет. Инвестициялықштабтыңжұмысынбастаңыздар, – дедіДарханСатыбалды.

ТүркістаноблыстықстратегияжәнеэкономикалықдамубасқармасыныңбасшысыҚ.Қайыпбектіңайтуынша, жалпыөңірлікөнімқаңтар-қыркүйекайларыныңқорытындысымен 2,2 трлн. теңгегежетіп, нақтыкөлеминдексі 102,5%-дықұрады. Жылқорытындысыменбұлкөрсеткіш 3,3 трлн. теңгегежетедідепкүтілуде. Өнеркәсіпөнімініңкөлемі 866,6 млрд. теңгеніқұрады. Ауылшаруашылығыныңжалпыөнімкөлемі 1 трлн. 36,6 млрд. теңгенінемесе 100,7%-дықұрап, жылдықжоспарорындалған.

АлОблыстықинвестицияжәнеэкспортбасқармасыбасшысыныңміндетінатқарушыҚ.Шонбасовалдағыуақыттажүзегеасатынжобаларменбекітілгениндикаторлартуралыбаяндады. Негізгікапиталғасалынатынинвестициялардыңнысаналыиндикаторларына 2023 жылға 908,2 млрд. теңгежоспарланыпотыр. Биылжалпықұны 230,4 млрд. теңгеге 4357 жұмысорнынқұрумен 151 инвестициялықжобаныжүзегеасыружоспарлануда. Құрылысбойынша 103,5 млрд. теңгеге 24 жоба, ауылшаруашылығыбойынша 67,1 млрд. теңгеге 64 жоба, туризмбойынша 19,5 млрд. теңгеге 24 жоба, өңдеуөнеркәсібібойынша 18,1 млрд. теңгеге 23 жоба, жаңартылғанэнергиякөздерібойынша 4,4 млрд. теңгеге 3 жобажәнебасқасалаларда 7,7 млрд. теңгеге 13 жобамежеленген.

 

Оқылды 52 рет